Privacy statement

Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 01 november 2020.

NLPcoaching4you.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze website en/of diensten je privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Op deze pagina informeren we je daarom over welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten. Ook geven we aan waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we de gebruikservaring hiermee verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken op info@nlpcoaching4you.nl
VOF Frecaro gevestigd te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https//nlpcoaching4you.nl, telefoonnummer: 06-23236971
Persoonsgegevens die wij verwerken
Met het registreren van gegevens van bezoekers van deze website wil NLPcoaching4you.nl de effectiviteit van haar website en haar diensten verbeteren. VOF Frecaro verwerkt persoonsgegevens, als gedefinieerd in artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), op behoorlijke, vertrouwelijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. VOF Frecaro gebruikt je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Je gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, via de website of door middel van contactformulieren. VOF Frecaro verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een gratis nieuwsbrief aan te vragen op deze website, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens die wij verwerken
VOF Frecaro verwerkt eventueel de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Voornamelijk bij Hypnose en Hypnotherapie, gezondheidsgegevens, medische verklaring, medische verwijskaart, gespreksgegevens zowel aantekeningen als opnames, andere vrijwillig verstrekte bijzondere of gevoelige informatie
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VOF Frecaro verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Kosten te kunnen factureren en offertes toe te sturen
– VOF Frecaro analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Geautomatiseerde besluitvorming
VOF Frecaro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VOF Frecaro) tussen zit
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VOF Frecaro bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld
Delen van persoonsgegevens met derden
VOF Frecaro verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op jouw verzoek kan NLPcoaching4you contact maken met medische of andere behandelaar en/of op jouw verzoek informatie verstrekken aan jouw behandelaars
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VOF Frecaro gebruikt mogelijk functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VOF Frecaro gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
VOF Frecaro verleent zijn volledige medewerking om Klanten c.q. betrokkenen in de zin van artikel 1 onder f Wbp (i) inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen, (ii) persoonsgegevens te laten verwijderen of te corrigeren, en/of (iii) aan te laten tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn of, indien VOF Frecaro het standpunt van betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken op info@NLPcoaching4you.nl. VOF Frecaro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VOF Frecaro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@NLPcoaching4you.nl