Ethische code hypnose

International Association of Professional Conversational Hypnotists (IAPCH)
Ethische code
Er zijn drie lidmaatschapsniveaus binnen de IAPCH:
 • Geassocieerd lid
 • Lid
 • Gecertificeerd lid (NLPcoaching4you is gecertificeerd lid)
Van alle leden wordt verwacht dat ze zich houden aan de ethische code. Deze ethische code omvat alle aspecten van hypnose, gaande van professionele therapie tot straathypnose en hypnotische optredens. De term hypnotiseur wordt gebruikt om te verwijzen naar de persoon die hypnose toepast, en de termen cliënt, subject of deelnemer worden gebruikt om te verwijzen naar een persoon die op hypnotiserende wijze met de hypnotiseur communiceert.
Welzijn van de klant
Het welzijn van het individu waarmee de hypnotiseur werkt, is de eerste zorg van de hypnotiseur. Dit is universeel ongeacht op welk gebied de hypnotiseur werkt, of het nu in een therapeutische context is (indien gekwalificeerd om dat te doen), of een meer informele setting (zoals straathypnose). Het is de verantwoordelijkheid van de hypnotiseur om hypnose alleen te gebruiken op die gebieden waar ze het juiste competentieniveau kunnen aantonen om ervoor te zorgen dat de hypnosebeleving van de cliënt positief is.
IAPCH-leden:
 • Maken eventuele vooringenomen standpunten over het gebruik van hypnose van tevoren bekend aan de proefpersoon/cliënt. Geschenken en voordelen worden tijdens/of na de hypnose niet geaccepteerd als deze door de hypnose tot stand zijn gekomen, er mag op geen enkele manier om worden verzocht.
 • Nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen, inclusief henzelf, de proefpersoon en andere personen die door het gebruik van hypnose kunnen worden beïnvloed.
 • Gebruiken hun vertrouwenspositie niet om de cliënt emotioneel, seksueel, financieel of op welke andere manier dan ook uit te buiten.
 • Verkrijgen de juiste toestemming en toestemming van de persoon die nodig is om het volledige welzijn van een cliënt te garanderen. Dit kan doorgaans de toestemming van een ouder of voogd omvatten voor het werken met kinderen onder de zestien, of de leeftijd die de nationale wetgeving vereist.
 • Gaan op geen enkele wijze een proefpersoon dwingen of onder druk zetten om tegen hun wensen in een hypnotische ervaring te ondernemen.
 • Zullen een persoon niet discrimineren op grond van zijn religie, nationaliteit, geslacht, seksualiteit, handicap of sociale status. Als de hypnotiseur echter de mogelijkheid heeft om zich niet op zijn gemak te voelen bij een bepaald aspect van de manier van zijn van de persoon, is het de plicht van de hypnotiseur om het individu door te verwijzen naar een andere geschikte hypnotiseur.
 • Beweren niet dat ze over specifieke kwalificaties beschikken, tenzij een dergelijke bewering kan worden onderbouwd. Alle behandelingen en werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de grenzen van een veilige en geschikte omgeving.
 • Zorgen ervoor dat ze de juiste kennis, vaardigheden en capaciteiten hebben om ervoor te zorgen dat ze competent kunnen omgaan met elke situatie die kan ontstaan als gevolg van hun acties als hypnotiseur. Dit omvat ook het juiste gebruik van abreactieprocedures.
 • Zorgen ervoor dat eventuele suggesties of hypnotiserend werk wordt gedaan binnen de wensen van de klant. Dit betekent dat je alleen werkt binnen de probleemconstructies waar de cliënt om hulp bij heeft gevraagd, of open suggesties gebruikt die het individu in staat stellen te werken aan een positief resultaat voor zichzelf dat zijn onbewuste passend acht.
Het is de plicht van de hypnotiseur om ervoor te zorgen dat het welzijn van de proefpersonen de hoogste prioriteit heeft bij het ondernemen van enige vorm van hypnotisch proces, therapeutisch werk of uitvoering.

Wettelijke verplichtingen:
 • Het is de plicht van de hypnotiseur om ervoor te zorgen dat ze werken binnen de beperkingen van de rechtsstelsels in het land waar ze werken. Ze moeten zich vertrouwd maken met elke wet of wettelijke verplichting met betrekking tot vertrouwelijkheid, gegevensbescherming, het bijhouden van notities, het onderhouden van geldige verzekeringen, reclamewetten, het gebruik van beschermde titels en beperkingen op het werken in een hypnotische context opgelegd door het land waar ze actief zijn. 
 • Hypnotiseurs werken niet met bepaalde onderwerpen onder twee voorwaarden: 1) de cliënt heeft een aandoening die het gebruik van hypnose contra-indiceert. 2). Een cliënt die valse voorwendselen heeft over het vermogen van de hypnotiseur en de huidige inzichten waartoe hypnose in staat is. Dit omvat nooit het beloven van een remedie voor een aandoening of probleem, noch het geven van advies over een medisch, psychiatrisch of psychologisch probleem of aandoening, tenzij ze de training en expertise hebben om dit te doen.
Taken als lid van de IAPCH:
 • Om elk ander lid te rapporteren dat een of meer van de ethische regels in dit document lijkt te overtreden. Een dergelijke klacht kan in alle vertrouwelijkheid worden ingediend en zal volledig worden onderzocht.
 • Om, bij de eerste aanvraag, te bevestigen dat ze niet zijn veroordeeld voor enig misdrijf dat hun professionele naam of de reputatie van The Association in diskrediet zou kunnen brengen en zich ertoe verbinden om The Association schriftelijk op de hoogte te stellen indien een dergelijke gebeurtenis zich later voordoet.
 • Gebruik geen claim of titel in verband met de IAPCH, behalve hun lidmaatschapsstatus en connectie met The Association.
 • Leden onthouden zich van elk gedrag in verband met hun professionele inspanningen waardoor The Association in diskrediet zou kunnen komen.
 • Leden onthouden zich van elk gedrag in verband met hun professionele inspanningen waardoor het gebied van hypnose in diskrediet zou kunnen worden gebracht.
Voorwaarden voor lidmaatschap:
 • Alle leden gaan ermee akkoord zich te houden aan de ethische code; het indienen van een formele aanvraag voor lidmaatschap vormt een dergelijke overeenkomst.
 • Van tijd tot tijd kan dit document aanvullingen of weglatingen hebben; in dat geval zal het laatste exemplaar via onze website voor alle cliënten beschikbaar zijn.